Investor Relations

Form 56-1 One Report

Form 56-1 One Report 2021

(Annual Report)

Download

Financial Information

Financial Statement Q4/2022

Download

Presentation Slide

February 9, 2023 : IR event : BofA 2023 APAC Resources Conference

Download

Symbol SCC

฿337.00

Change / % Change

-1.00 /-0.30 %

High - Low

339.00 - 335.00

View all

Newsroom

Investor's news

View all

Form 56-1 One Report 2021

(PDF format 18.24 MB.)

Download

Sustainability Report 2021

(PDF format 13.03 MB.)

Download

Shareholders' Meeting

(PDF format 314 KB.)

Download

X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลที่
เอสซีจี (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจีตามงบการเงินรวม) เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือติดต่อที่ mailto:data.privacy@scg.com